STATUT

 STATUT CENTRUM KULTURY BROWAR B

Rozdział I

Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Centrum Kultury Browar B zwane dalej Centrum jest samorządową instytucją kultury prowadzoną przez Gminę Miasto Włocławek, zwaną dalej Organizatorem.
2. Centrum działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niniejszego statutu.
§ 2. 1. Siedzibą Centrum jest Miasto Włocławek.
2, Centrum prowadzi działalność na terenie miasta Włocławek, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju.
§ 3. 1. Centrum ma osobowość prawną i jest wpisane do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.
2. Nadzór nad Centrum sprawuje Prezydent Miasta.

Rozdział II

Zakres działania
§ 4. 1. Podstawowym zadaniem Centrum jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w kulturze oraz działalności artystycznej i kulturalnej na terenie swojego działania.
2. Zadania wymienione w ust. 1 Centrum realizuje w szczególności poprzez:
1) organizowanie różnorodnych imprez artystycznych upowszechniających poszczególne dziedziny sztuki (przeglądy, festiwale, konkursy, koncerty, wystawy, imprezy plenerowe ) o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
2) prowadzenie działalności wydawniczej,
3) prowadzenie działalności wystawienniczej,
4) prowadzenie działalności w zakresie edukacji kulturalnej,
5) prowadzenie działalności w zakresie amatorskiej twórczości artystycznej,
6) tworzenie warunków dla rozwoju rękodzieła artystycznego, a także promowanie i prezentacja szeroko pojętej kultury ludowej,
7) prowadzenie działalności w obszarze impresariatu,
8) prowadzenie działalności w obszarze informacji i promocji,
3. Zadania statutowe Centrum realizuje samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami.
§ 5. W celu realizacji zadań statutowych Centrum:
1) opracowuje plany działania w obszarze kultury, promocji dziedzictwa i dorobku kulturalnego Miasta Włocławek.
2) współpracuje z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w Polsce i za granicą w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury oraz promocji dorobku kulturalnego Miasta Włocławek.
3) współpracuje ze środowiskami kulturalnymi i twórczymi w kraju i za granicą.

Rozdział III

Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania
§ 6. 1. Centrum kieruje Dyrektor, który zarządza nim i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Dyrektor odpowiada za gospodarkę finansową Centrum i ponosi odpowiedzialność za jego majątek.
3. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Włocławek w oparciu o obowiązujące przepisy.
4. Dyrektor może powołać zastępców, w liczbie nieprzekraczającej dwóch osób, po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta. Odwołanie następuje w tym samym trybie.
5. Szczegółową organizację wewnętrzną Centrum Kultury Browar B określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz działających w nim organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
§ 7. Dyrektor w imieniu pracodawcy, którym jest Centrum, wykonuje w stosunku do pracowników wszystkie czynności z zakresu prawa pracy
§ 8. 1. Przy Centrum może działać Rada Programowa jako organ doradczy dla Dyrektora Centrum,
2. Tryb działania, strukturę, liczbę członków oraz zakres spraw, którymi zajmuje się organ doradczy Centrum określi odrębny regulamin nadany zarządzeniem Dyrektora.
3. W przypadku utworzenia organu, o którym mowa w ust. 1 Organizator ma prawo desygnowania swoich przedstawicieli jako członków organu.

Rozdział IV

Gospodarka finansowa
§ 9.
1. Centrum samodzielnie gospodaruje przekazaną i nabytą częścią mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla instytucji kultury.
2. Majątek Centrum może być wykorzystywany jedynie dla celów związanych z działalnością statutową Centrum.
3. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy ustalony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.
4. Uzyskanie dotacji z budżetu miasta uwarunkowane jest złożeniem Organizatorowi w terminie określonym w kalendarium budżetowym projektu planu finansowego.
5. Dyrektor Centrum ma obowiązek składania rocznego sprawozdania finansowego nie później w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, do zatwierdzenia przez Organizatora
6. Źródłami finansowania działalności Centrum jest:
1) dotacja podmiotowa z budżetu miasta, na dofinansowanie bieżącej działalności w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym bieżące utrzymanie i remonty,
2) dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
3) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów,
4) przychody z prowadzonej działalności gospodarczej, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego,
5) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
6) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej,
7) odszkodowania należne jednostkom sektora finansów publicznych.

Rozdział V

Postanowienia końcowe
§ 10. Wszelkie zmiany statutu mogą być dokonane w trybie określonym w ustawie z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.


Opublikował: Piotr Pałucki
Publikacja dnia: 06.09.2013
Autor informacji:
Dokument z dnia: 06.09.2013
Dokument oglądany razy: 2117
29.01.2022 // ckbrowarb.pl/bip