Nabór na wolne stanowisko pracy instruktor zajęć artystycznych

Dyrektor Centrum Kultury „Browar B.”
ogłasza
nabór na wolne stanowisko pracy
instruktor zajęć artystycznych
forma zatrudnienia: umowa o pracę, etat.

Wymagania niezbędne :
 posiadanie obywatelstwa polskiego;
 wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.;
 wykształcenie w dziedzinie plastyki;
 podstawowa wiedza z zakresu organizacji imprez kulturalnych;
 co najmniej pięcioletnie doświadczenie pedagogiczne;
 dobra znajomość obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem edytorów tekstowych i obsługi poczty elektronicznej;
 umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów;
 umiejętność współpracy z ludźmi, łatwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów;
 kreatywność i otwartość na nowe pomysły;
 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku;
 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;
 niekaralność za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:
 dyspozycyjność,

Zadania wykonywane na stanowisku:
 prowadzenie zajęć plastycznych z dziećmi w wieku szkolnym, przedszkolnym i z dorosłymi;
 praca przy organizacji przeglądów, konkursów, koncertów, spektakli i innych wydarzeń artystycznych,
 opracowywanie i realizowanie programów, projektów i innych przedsięwzięć służących edukacji artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych w dziedzinie sztuk plastycznych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 list motywacyjny, cv,
 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy;
 oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne;
 zaświadczenie lekarskie aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy .


TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Wymagane dokumenty należy:
składać w terminie do 4 grudnia na adres: Centrum Kultury „Browar B.” ul. Toruńska 87, 87 – 800 Włocławek, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Instruktor zajęć artystycznych”.
Oferty, które wpłyną do CKBB po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Kultury „ Browar B.”
Wymagane dokumenty, w tym m.in. list motywacyjny, c.v. (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.).


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.


Opublikował: Piotr Pałucki
Publikacja dnia: 21.11.2013
Autor informacji: Lidia Piechocka-Witczak
Dokument z dnia: 21.11.2013
Dokument oglądany razy: 1973
29.01.2022 // ckbrowarb.pl/bip