Zarządzenie Nr 19/2014

 Dyrektora Centrum Kultury Browar B.”
z dnia 31.10.2014 r.


W sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych ofertowych na dwa lokale użytkowe, położone w budynku Centrum Kultury Browar B.
z przeznaczeniem na klubokawiarnię i małą gastronomię, które odbędą się w dniach 26.11.2014 r. i 27.11.2014r.

§ 1

Na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tj. z 2001 r. Dz. U Nr 13 poz.123 z póz. zm.), Statutu CKBB, Regulaminu przetargu na wynajem lokali użytkowych z przeznaczeniem na klubokawiarnię i na małą gastronomię oraz przepisów ustawy kodeks cywilny powołuję komisję przetargową do dwóch przetargów w składzie:

1. Przewodniczący komisji – Jacek Standarowicz
2. Członek komisji – Jan Jabłoński
2. Członek komisji – Maja Kochal
3. Członek komisji - Roman Pawłowski


§ 2
Przetarg jest ważny, jeżeli komisja działa w składzie przynajmniej trzyosobowym.
Zadania komisji określa Regulaminu Przetargu na wynajem lokali użytkowych wymieniony powyżej.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Opublikował: Piotr Pałucki
Publikacja dnia: 05.11.2014
Autor informacji: Lidia Piechocka-Witczak
Dokument z dnia: 03.11.2014
Dokument oglądany razy: 1424
29.01.2022 // ckbrowarb.pl/bip