Zarządzenie 23/2014

Zarządzenie 23/2014

Dyrektora Centrum Kultury Browar B
z dnia 03.12.2014

Zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu do przeprowadzenia
przetargów nieograniczonych ofertowych na lokale użytkowe, położone w budynku Centrum
Kultury Browar B z przeznaczeniem na klubokawiarnię i małą gastronomię


Na podstawie § 6 Statutu Centrum Kultury Browar B

zarządzam, co następuje:

§ 1

Regulamin do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych ofertowych na dwa
lokale użytkowe, położone w budynkach Centrum Kultury Browar B ul. Łęgska 28,
87-800 Włocławek z przeznaczeniem na klubokawiarnię i na małą gastronomię, stanowiący
załącznik do Zarządzenia z dnia 1.08.2014 r. Nr 8/2014, zmieniony Zarządzeniem z dnia
8.09.2014 r. Nr 12/2014, oraz zarządzeniem z dnia 31.10.2014r nr 18/2014 otrzymuje
brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam: Panu Jackowi Standarowiczowi kierownikowi Działu Administracyjno-Gospodarczego


§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje ogłoszone w BIP Centrum Kultury „Browar B”.


Dyrektor


Opublikował: Piotr Pałucki
Publikacja dnia: 03.12.2014
Autor informacji: Lidia Piechocka-Witczak
Dokument z dnia: 03.12.2014
Dokument oglądany razy: 1693
29.01.2022 // ckbrowarb.pl/bip