Wynajem lokalu - mała gastronomia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Centrum Kultury „Browar B.” ogłasza przetarg cywilnoprawny, nieograniczony, ofertowy na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 237,35 m2 ( wymiary na podstawie projektu powykonawczego ) położonego w obiekcie przy ul. Łęgskiej 28 we Włocławku, adaptowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu: „ Centrum Kultury „Browar B.” – adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych obiektów poprzemysłowych we Włocławku ul. Bechiego-Łęgska”, realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013.

• Przedmiot najmu jest przeznaczony na ściśle określoną działalność gospodarczą związaną z prowadzeniem małej gastronomi.

Lokal składa się z :
1. Powierzchni głównej przeznaczonej do prowadzenia działalności 147,34m2.
2. Zaplecza 90,01m2 składającego się z trzech pomieszczeń WC, pomieszczeń
gospodarczych, ciągów komunikacyjnych, zmywalni.
3. Wyposażenia w skład , którego wchodzą: wyposażenie WC, instalacje: elektryczna 230V i
400V, wodnokanalizacyjna i centralnego ogrzewania (woda ciepła-podgrzewacz
elektryczny) oraz wentylacja mechaniczna.

• Przedmiotem przetargu jest cena brutto czynszu za najem 1m2 powierzchni użytkowej lokalu użytkowego (z uwzględnieniem pozostałych kryteriów określonych w regulaminie przetargu)

• Cena wywoławcza czynszu brutto za najem 1m2 powierzchni wynosi 14,90 zł

• Oprócz czynszu Najemca będzie pokrywał pełne koszty związane z eksploatacją przedmiotu najmu za: energię elektryczną, wodę i ścieki, wywóz nieczystości, centralne ogrzewanie.

• Pisemny przetarg ofertowy odbędzie się w dniu 21.01.2015 r. o godzinie 9:00 w siedzibie zamawiającego tj. ul. Łęgska 28 we Włocławku, w sali nr 48 .
• Oferty w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach nie identyfikujących oferenta, należy składać w terminie do 20.01.2015 r., do godziny 15:00 w siedzibie zamawiającego tj. sekretariat Centrum Kultury Browar B ul. Łęgska 28 Włocławek


• Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane. Niedopuszczalna jest zmiana w ofertach już złożonych.

• Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony.

• Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w terminie do 7 dni od daty zakończenia przetargu, po uprzednim wpłaceniu pełnej kaucji zabezpieczającej należności Wynajmującego, w wysokości czynszu brutto za trzy pełne okresy płatności - wg stawki określonej w przetargu pod rygorem odstąpienia przez Centrum Kultury „Browar B.” od zawarcia umowy.

• Wygrywa oferent, który według kryteriów zawartych w rodz. VI regulaminu przetargu uzyskał najwyższą ilość punktów.

• Ogłaszający ma prawo uznania , bez podania przyczyny, że przetarg nie dał rezultatu. Przetarg może być odwołany bez podania przyczyny lub unieważniony w każdym momencie bez podania przyczyn lub może być zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny .

• Lokal można oglądać codziennie w godzinach od 9:00 do 15:00.

• Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udzielają: Jacek Standarowicz, Roman Pawłowski

• Ogłoszenie, regulamin przetargu oraz istotne postanowienia przyszłej umowy najmu można pobrać ze strony internetowej www.ckbrowarb.pl i w sekretariacie Centrum Kultury „Browar B.”.

Regulamin przetargu na wynajem lokali użytkowych z przeznaczeniem na klubokawiarnię i na małą gastronomię ( wraz z wzorami dokumentów ) ( 07-01-2015r ).doc


Opublikował: Piotr Pałucki
Publikacja dnia: 09.01.2015
Autor informacji: Lidia Piechocka-Witczak
Dokument z dnia: 07.01.2015
Dokument oglądany razy: 2426
29.01.2022 // ckbrowarb.pl/bip