bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Majątek

CK „Browar B.” jest gminną instytucją kultury, powstałą z połączenia samorządowych instytucji kultury Włocławskiego Centrum Kultury oraz Włocławskiego Ośrodka Edukacji
i Promocji Kultury na podstawie Uchwały Rady Miasta nr XXXIV/65/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku, posiadającą osobowość prawną. CK „Browar B.” wpisane jest do rejestru instytucji kultury Gminy Miasto Włocławek, w dziale I, nr 6, str. 6

CK „Browar B.” samodzielnie gospodaruje przekazaną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla instytucji kultury.

Podstawą gospodarki finansowej CK „Browar B.” plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

Uzyskanie dotacji z budżetu miasta uwarunkowane jest złożeniem Organizatorowi w terminie określonym w kalendarium budżetowym projektu planu finansowego.

Dyrektor CK „Browar B.” ma obowiązek składania rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, do zatwierdzenia przez Organizatora. Ponadto przedkłada do Urzędu Miasta Włocławek roczny plan merytoryczny.

Źródłami finansowania CK „Browar B.” jest:
1. dotacja podmiotowa z budżetu miasta, na dofinansowanie bieżącej działalności
w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym bieżące utrzymanie i remonty,
2. dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
3. dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów,
4. przychody z prowadzonej działalności gospodarczej, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego,
5. przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
6. spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej,
7. odszkodowania należne jednostkom sektora finansów publicznych.

CK „Browar B.” może prowadzić działalność gospodarczą zgodną z działalnością podstawową, a środki z niej uzyskane mogą być wykorzystywane wyłącznie na działalność statutową.

Załączniki

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia na dzień 31.12.2014 r.

Spis budynków Centrum Kultury wraz z kubaturą i powierzchnią użytkową.

Protokół uzgodnień

Akt notarialny

Sprawozdanie za 2014 r.Opublikował: Piotr Pałucki
Publikacja dnia: 23.06.2015
Autor informacji: Jadwiga Idryan
Dokument z dnia: 16.06.2015
Dokument oglądany razy: 5 765