bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 16.06.2015 z powodu:
Lokal został wynajęty

Zapraszamy do rokowań w sprawie najmu lokalu użytkowego

03.02.2015

Centrum Kultury "Browar B." ul. Łęgska 28 we Włocławku, zaprasza do rokowań w sprawie najmu lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 282,42 m2 znajdującego się przy
ul. Łęgskiej 28 we Włocławku, przeznaczonego na prowadzenie działalności gastronomicznej (klubokawiarni).

 1. Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno być zgłoszone na piśmie oraz powinno być złożone w terminie do 24 lutego 2015 roku do godziny 15:00 i zawierać:

a) dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej,
b) przedstawienie koncepcji prowadzenia działalności gastronomicznej i pomysł na aranżację
wnętrza,
c) przedstawienie koncepcji prowadzenia innych form działalności w lokalu będącym
przedmiotem przetargu (występy, koncerty, wystawy, imprezy itp.),
d) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym lokalu,
e) zobowiązanie do zawarcia umowy najmu lokalu w terminie 14 dni od daty zakończenia
rokowań,
f) podpis osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu przystępującego do rokowań lub
osoby uprawnionej do działania w jego imieniu.

2. Centrum Kultury " Browar B. "ma prawo pozostawić bez rozpatrzenia zgłoszenia, które nie spełniają wyżej wymienionych warunków, zgłoszenia złożone po terminie lub zawierające dodatkowe warunki i zastrzeżenia.

3. Zgłoszenia w zamkniętej kopercie, z dopiskiem " Rokowania w sprawie najmu lokalu klubokawiarnia", należy złożyć osobiście w sekretariacie Centrum Kultury "Browar B." , wysłać pocztą lub kurierem (termin jest zachowany, jeśli zgłoszenie wpłynie do Centrum Kultury " Browar B." w dniu wskazanym w ogłoszeniu jako ostatni dzień terminu) na adres siedziby.

4. Po rozpatrzeniu złożonych zgłoszeń w dniu 4 marca 2015r. będą podjęte ustne rokowania z wybranymi uczestnikami rokowań (odrębnie z każdym podmiotem). Informacje o rozpatrzeniu zgłoszeń zostaną przekazane w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia upływu terminu składania zgłoszeń.

5. Centrum kultury " Browar B." zastrzega sobie prawo swobodnego wyborów podmiotów, z którymi podejmuje rokowania, swobodnego wyboru najemcy, odstąpienia od rokowań lub od zamiaru najmu lokalu bez podania przyczyny.

6. Osoby zainteresowane oględzinami lokalu, proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Jackiem Standarowiczem nr tel . 799-111-059 od pon.- pt. w godz. 8:00 do 15:00.
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 kodeksu cywilnego i nie stanowi ogłoszenia przetargu.

Opublikował: Piotr Pałucki
Publikacja dnia: 03.02.2015

Dokument oglądany razy: 500
« inne aktualności