Wstęp

Centrum Kultury „Browar B.” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://ckbrowarb.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2013-12-15.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-31.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-01-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Zamieszczone na stronie załączniki w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane i nie zawierają warstwy tekstowej oraz zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Film nie posiada audiodeskrypcji.
 • Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, ponieważ mają one charakter promocyjny i nie stanowią bezpośredniego odniesienia do konkretnych informacji
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
 • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.
 • Dostępność będzie doskonalona.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-12.

Pozostałe informacje 
Strona internetowa Centrum Kultury „Browar B.” posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami.
Została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.
Używając ikony   ( ludzik) użytkownik może zmienić kontrast, układ strony oraz czcionkę. Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowejOświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-10
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Centrum Kultury „Browar B.”Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz “TAB” przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek “w dół” i “w górę” można przewijać stronę.Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana ta, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Anna Jóźwiak, kontakt: ajozwiak@ckbb.pl, tel.: 54 427 02 46. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej, składać żądania zapewnienia dostępności oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku znajduje się w pięciu lokalizacjach na terenie miasta Włocławek:

 1. Budynek główny Centrum Kultury „Browar B.” wraz z budynkiem administracyjnym, ul. Łęgska 28;
 2. Interaktywne Centrum Fajansu – Skarbiec Fajansu, ul. Żabia 2;
 3. Klub „Łęg”, ul. Płocka 246.
 4. Klub „Zazamcze”, ul. Toruńska 87;
 5. Klub „Stara Remiza”, ul. Żabia 8;

I. Budynek główny wraz z budynkiem administracyjnym ul. Łęgska 28:

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek zlokalizowany jest w centrum miasta. Kompleks przy ul. Łęgskiej 28 składa się z dwóch budynków (budynek główny oraz budynek administracyjny). Każdy obiekt posiada odrębne drzwi wejściowe.

Do budynku głównego prowadzą trzy wejścia. Wejście główne od strony ulicy Bechiego wyposażone jest w dwie pary drzwi automatycznych, wyposażonych w czujniki ruchu powodujące samoczynne otwieranie się drzwi w momencie zbliżania się do nich osoby. Przy wejściu znajduje się punkt informacyjny, w którym na stałe dostępna jest osoba mogąca udzielić pomocy.

Weście od strony ul. Bechiego – Kolekcja Miar i Wag – nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Do budynku głównego od strony dziedzińca prowadzą dwie pary szerokich drzwi.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów, wind

Budynek składają się z pięciu kondygnacji. W budynku głównym znajdują się dwie windy wewnętrzne. Przed wejściem do każdej kabiny znajdują się przyciski przywołania z nakładkami braille`a oraz nad wejściem do kabiny wyświetlacze przedstawiające aktualną pozycję dźwigu osobowego. W kabinie, na panelu sterującym, wszystkie przyciski są także z nakładkami braille`a. W kabinie zamontowany jest wyświetlacz przedstawiający aktualną pozycją dźwigu

Schody posiadają zamontowane poręcze oraz oznaczone są oznakowaniem poziomym. Budynek nie posiada barier architektonicznych – brak progów, przestronne korytarze i sale dostosowane do korzystania przez osoby na wózkach inwalidzkich. Na kondygnacji -1 znajduje się przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych toaleta.

3. Opis dostosowań: np. przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
W budynku znajdują się dwie platformy automatyczne (przy wejściu od ul. Łęgskiej oraz w pracowni plastycznej). W budynku nie ma pochylni. Wejście główne do budynku usytuowane na równi z chodnikiem przed siedzibą jednostki. Obsługa beneficjentów odbywa się na parterze (punkt informacyjny) oraz na pierwszym piętrze (sekretariat). Brak informacji głosowej w budynku oraz pętli indukcyjnych.

4. Informacje o miejscu i sposobie uzyskania dodatkowej pomocy w budynku.
Budynek posiada punkt informacyjny oraz portiernię, w których na stałe dostępna jest osoba mogąca udzielić pomocy.
Portiernia wyposażona jest w mobilną apteczkę modułową wraz z punktem pierwszej pomocy i defibrylator.
Spośród pracowników wyznaczono osoby do przeprowadzania działań w zakresie  udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

5. Opis dostępności toalet, łazienek czy szatni dla osób z niepełnosprawnościami oraz informacja o ich umiejscowieniu:
Toalety umiejscowione na kondygnacji- 1 budynku. Przestronne pomieszczenia wyposażone są w sanitariaty dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim: przy sedesach zamontowane są poręcze uchylne pomagające w utrzymaniu równowagi podczas korzystania z toalety, płaskie duże umywalki wyposażone w baterie kliniczne łokciowe z długą dźwignią. W łazienkach znajduje się system przyzywowy (dzwonek) umożliwiający powiadomienie pracownika.

Przy toaletach znajdują się szatnie.

6. Opis możliwości dojazdu komunikacją miejską lub opis dostępności i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.
Budynek usytuowany jest w centrum miasta. Przed budynkiem, na wprost wejścia głównego, znajduje się przystanek autobusowy komunikacji miejskiej. Istnieje możliwość dojazdu z różnych dzielnic miasta.

Na dziedzińcu na wprost wejścia usytuowane są dla interesantów ogólnodostępne miejsca parkingowe.

7. Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ew. uzasadnionych ograniczeniach.
Na teren budynku osoba niepełnosprawna może wejść z psem asystującym.

8. Informacje o możliwości lub jej braku skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
Możliwe jest skorzystanie z tłumacza języka migowego na miejscu zgodnie po wcześniejszej deklaracji w zapotrzebowaniu na usługę.

 1. Interaktywne Centrum Fajansu – Skarbiec Fajansu, przy ul. Żabiej 2;

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Budynek zlokalizowany w centrum miasta. Składa się z czterech kondygnacji. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Na zewnątrz, przed wejściem głównym do budynku umieszczona jest platforma. Wejście od strony dziedzińca nie posiada barier architektonicznych i prowadzi bezpośrednio do windy. Przy obu wejściach umieszczono tabliczki z informacją o możliwości
wezwania pomocy pracowników Skarbca. Budynek wyposażony jest w windę wewnętrzną, umożliwiającą dostanie się na poziom -1, 0 oraz +1.
Brak możliwości wjazdu dla wózków inwalidzkich na poziom +2

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
W budynku znajduje się winda wewnętrzna umożliwiająca wjazd na kondygnacje -1, 0 i +1 budynku. Schody wewnętrzne posiadają zamontowane poręcze, oraz oznaczone są oznakowaniem poziomym ułatwiającym poruszanie się osobom niedowidzącym. Wejście do pomieszczeń, w których obsługiwani są beneficjenci są bez barier architektonicznych – brak progów.

3. Opis dostosowań: np. przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
Przy budynku znajduje się platforma. Brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W budynku zamieszczono piktogramy.

4. Informacje o miejscu i sposobie uzyskania dodatkowej pomocy w budynku.
Budynek posiada punkt informacyjny znajdujący się przy wejściu głównym, w której na stałe dostępna jest osoba mogąca udzielić pomocy. Kontakt telefoniczny 54 427 02 64.

5. Opis dostępności toalet, łazienek czy szatni dla osób z niepełnosprawnościami oraz informacja o ich umiejscowieniu.
Łazienka z toaletą umiejscowiona na kondygnacji 0 i +1 kondygnacji budynku. Pomieszczenie wyposażone jest w sanitariaty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ogólnodostępna szatnia znajduje się na poziomie -1.

6. Opis możliwości dojazdu komunikacją miejską lub opis dostępności i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.
W niedalekiej odległości od budynku znajduje się przystanek autobusowy komunikacji miejskiej. Istnieje możliwość dojazdu z różnych dzielnic miasta. Na terenie nieruchomości wyznaczone są 4 miejsca parkingowe, usytuowane są na terenie parkingu przy wejściu głównym

7. Informacje o możliwości lub jej braku skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
Możliwe jest skorzystanie z tłumacza języka migowego na miejscu zgodnie po wcześniejszej deklaracji w zapotrzebowaniu na usługę.

 1. Filia „Łęg” przy ulicy Płockiej 246.

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Budynek jednokondygnacyjny, do którego prowadzą dwie pary drzwi. Jedne drzwi znajdują się od strony ulicy, drugie znajdują się od strony boiska. Możliwość wjazdu do budynku wózkiem inwalidzkim od strony boiska. Przy drzwiach wejściowych umieszczony jest dzwonek umożliwiający kontakt z pracownikiem w razie potrzeby. Drzwi wejściowe mają szerokość 1 metra, ręcznie otwierane.

Występują bariery architektoniczne, w budynku znajdują się wysokie progi między poszczególnymi salami.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Korytarze w budynku są szerokie, znajdują się w nich progi. Drzwi wejściowe do pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia, mają szerokość 90 cm.

3. Opis dostosowań: np. przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma platform ani dźwigu osobowego. Brak informacji głosowych. Brak pętli indukcyjnych.

4. Informacje o miejscu i sposobie uzyskania dodatkowej pomocy w budynku.
Dodatkowej pomocy mogą udzielić pracownicy merytoryczni Centrum Kultury „Browar B.” pracujący w budynku. Przy drzwiach wejściowych umieszczony jest dzwonek umożliwiający kontakt.

Dodatkowej pomocy mogą udzielić pracownicy merytoryczni Centrum Kultury „Browar B.” pracujący w budynku. Kontakt telefoniczny 54 233 97 05.

5. Opis dostępności toalet, łazienek czy szatni dla osób z niepełnosprawnościami oraz informacja o ich umiejscowieniu.
Łazienka z toaletą nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Brak szatni.

6. Opis możliwości dojazdu komunikacją miejską lub opis dostępności i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.
Przystanek komunikacji miejskiej znajduje się bezpośrednio przy wejściu głównym do budynku. 

Brak parkingu przed budynkiem.

7. Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnie uzasadnionych ograniczeniach.
Na teren budynku osoba niepełnosprawna może wejść z psem asystującym.

8. Informacje o możliwości lub jej braku skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.
Możliwe jest skorzystanie z tłumacza języka migowego na miejscu zgodnie po wcześniejszej deklaracji w zapotrzebowaniu na usługę.

IV. Filia „Zazamcze” przy ulicy Toruńskiej 87.

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek zlokalizowany jest w na obrzeżu miasta. Do budynku prowadzi jedno wejście. Przy wejściu znajdują się schody. Ogólnodostępne miejsca parkingowe zlokalizowane na parkingu wewnętrznym, przed wejściem do budynku.

W budynku występują bariery architektoniczne.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku nie ma windy osobowej. Drzwi do pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia, mają szerokość 90 cm.
3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych ani pętli indukcyjnych.

4. Informacje o miejscu i sposobie uzyskania dodatkowej pomocy w budynku.
Dodatkowej pomocy mogą udzielić pracownicy merytoryczni Centrum Kultury „Browar B.” pracujący w budynku. Kontakt telefoniczny 54 232 25 66.

5. Opis dostępności toalet, łazienek czy szatni dla osób z niepełnosprawnościami oraz informacja o ich umiejscowieniu.
Łazienka z toaletą nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Brak szatni.

6. Opis możliwości dojazdu komunikacją miejską lub opis dostępności i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.
Przystanek komunikacji miejskiej znajduje się bezpośrednio przy wejściu głównym do budynku. Przy budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe.

7. Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnie uzasadnionych ograniczeniach.
Na teren budynku osoba niepełnosprawna może wejść z psem asystującym.

8. Informacje o możliwości lub jej braku skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.
Możliwe jest skorzystanie z tłumacza języka migowego na miejscu zgodnie po wcześniejszej deklaracji w zapotrzebowaniu na usługę.

V. Klub „Stara Remiza”, ul. Żabia 8;

Budynek zlokalizowany jest w centrum miasta. Do budynku prowadzi jedno wejście z progiem. Przy drzwiach wejściowych umieszczony jest domofon umożliwiający kontakt z pracownikiem w razie potrzeby. Ogólnodostępne miejsca parkingowe zlokalizowane na parkingu, przed wejściem do budynku.

W budynku występują bariery architektoniczne (progi).

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Korytarze w budynku są szerokie. Drzwi wejściowe do pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia, mają szerokość 90 cm.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych ani pętli indukcyjnych.

4. Informacje o miejscu i sposobie uzyskania dodatkowej pomocy w budynku.
Dodatkowej pomocy mogą udzielić pracownicy merytoryczni Centrum Kultury „Browar B.” pracujący w budynku. Kontakt telefoniczny 54 232 10 22.

5. Opis dostępności toalet, łazienek czy szatni dla osób z niepełnosprawnościami oraz informacja o ich umiejscowieniu.
Łazienka z toaletą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajduje się na pierwszym piętrze.

W budynku znajduje się ogólnodostępna szatnia.

6. Opis możliwości dojazdu komunikacją miejską lub opis dostępności i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.
W niedalekiej odległości od budynku znajduje się przystanek autobusowy komunikacji miejskiej. Istnieje możliwość dojazdu z różnych dzielnic miasta. Przy budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe.

7. Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnie uzasadnionych ograniczeniach.
Na teren budynku osoba niepełnosprawna może wejść z psem asystującym.

8. Informacje o możliwości lub jej braku skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.
Możliwe jest skorzystanie z tłumacza języka migowego na miejscu zgodnie po wcześniejszej deklaracji w zapotrzebowaniu na usługę.

Aplikacje mobilne

Centrum Kultury nie ma osobnych aplikacji mobilnych.

Strona jest dostosowana do małych ekranów smartfonów i tabletów.

Dodatkowe informacje

Ułatwienia

Strona internetowa Centrum Kultury „”Browar B.” jest wyposażona w narzędzia ułatwiające przeglądanie serwisu przez osoby niedowidzące.
Strona została stworzona zgodnie ze standardami WCAG 2.1. i oferuje obsługę wersji o zwiększonej dostępności, która w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością.

Nie ma nagrania w języku migowym.

Brak informacji zapisanych (umieszczonych) w formie tekstu łatwego do czytania (standard ETR – Easy To Read).

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

do pobrania:

 1. Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej lub cyfrowej
 2. Zasady postępowania w przypadku ogłoszenia ewakuacji z uwzględnieniem osób ze szczególnymi potrzebami
 3. Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku na lata 2024-2026
 4. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego