KLAUZULA INFORMACYJNA CENTRUM KULTURY „BROWAR B.”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dyrektor Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku, ul. Łęgska 28 tel: 544270230; e-mail: sekretariat@ckbb.pl
2.    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:
Paweł Szczepaniak, kontakt@skold.com.pl, 661972190

3.    Pozyskane dane osobowe przetwarzane są w celu możliwości wykonania przez Centrum Kultury „Browar B.” ustawowych zadań publicznych oraz realizacji umów.
4.    Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
5.    Posiada Pani/Pan prawo do:

– uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba, że przepisy RODO będą stanowiły inaczej);
– wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie wymogami wynikającymi z przepisów prawa.